КАК ДА ПОЛУЧИМ ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНО ОТ ТЕЛ. 112


Зачестяват случаите на брутално насилие към животни, а хората са все така неинформирани и в много редки случаи постъпват правилно. Изключително важно е да се знае, че независимо дали става дума за инцидент или престъпление ТЕЛЕФОНЪТ НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ Е 112. 
Много често, зле информирани граждани стават жертва на некоректни оператори от спешния телефон или служители от службите длъжни да реагират. 
- Трябва да знаете,че инцидентите с животни са включени в ЧЛ. 13 НА НАЦИОНАЛНИЯТ КЛАСИФИКАТОР НА СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ, тоест от 112 НЕ МОГАТ да ви отговорят, че това не е спешно. В случай, че все пак се опитат да ви отклонят ги попитайте дали са запознати с чл.13 на класификатора по който работят.
- Друг важен въпрос е кой трябва да реагира в различни ситуации. При инциденти с животни, задължение имат да реагират от ПОЖАРНАТА - ТОВА Е ЗАПИСАНО В НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НС ПБЗН. 
- В случаите в които се касае за ПРЕСТЪПЛЕНИЕ са компетентни от ПОЛИЦИЯТА. Дефиницията за престъпление е деяние което е противозаконно и обществено опасно. Всяко деяние отговарящо на това описание е в компетенцията на полицията. *
В никакъв случай НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ОПЕРАТОРЪТ ОТ 112 ДА ВИ КАЖЕ ,,СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ" И ДА ВИ ЗАТВОРИ! Ако трябва обадете се пак, НАСТОЯВАЙТЕ ДА ВИ СВЪРЖАТ С КОМПЕТЕНТНАТА СПОРЕД СЛУЧАЯ СЛУЖБА И НАСТОЯВАЙТЕ ДА ВИ ПОСЕТИ ЕКИП НА МЯСТО
Съветваме ви да ЗАПИСВАТЕ при възможност разговора и в случай, че получите грубо отношение или неоснователен отказ изисквайте служителят да ви се представи, той е длъжен да го направи и вие ще разполагате с името на нарушител който трябва да бъде наказан и може да бъде само с жалба от вас.
НАСИЛИЕТО НАД ЖИВОТНИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Както всяко престъпление, случаите на насилие над животни трябва да бъдат разследвани от полицията и прокуратурата.

Ако станете непосредствен свидетел на бой с животни или проява на насилие над животно, моля, свържете се направо с тел. 112 и подайте сигнал там.

Също така, можете да подадете и писмена жалба за насилие над животни до Вашата Районна прокуратура и Районно управление на полицията.

Моля, изпратете копие от подадената жалбата по факс на организация за защита на животните Четири лапи на 02/952 11 98 или по и-мейл на: office@vier-pfoten.bg

Тук ще намерите образци за жалби. 


Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.
(2) Когато деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта или представител на обществеността, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, или когато то по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм или дързост, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до три години; по ал. 2 - лишаване от свобода от една до пет години.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато деянието по ал. 1 и 2 представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:
1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.)
(1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.

Чл. 325в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.)
(1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks